Intern vertrouwenspersoon

Vind ik leuk 0
Vind ik niet leuk 0
Sinds kort hebben wij in de Zuiderpoort een interne vertrouwenspersoon inzake seksueel misbruik binnen kerkrelaties. De interne vertrouwenspersoon neemt klachten in behandeling die betrekking hebben op seksueel misbruik door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt. Dit gaat breder dan het huidige kerkverband in de Zuiderpoort en kan ook situaties betreffen elders meegemaakt.

Als vertrouwenspersoon in de Zuiderpoort is aangesteld zr. José van Nus. Het is haar taak om mensen met een dergelijke klacht eerste opvang te verlenen. Haar taak ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. Zij biedt een luisterend oor aan de klager en, na advies te hebben ingewonnen, de klager adviseren over het nemen dan wel afzien van verder stappen. Zij heeft als het ware een onafhankelijke doorverwijsfunctie.

De interne vertrouwenspersoon is bereikbaar per email (internvertrouwenspersoon@de-zuiderpoort.nl) of persoonlijk aanspreekbaar.

Voor meer informatie over de interne vertrouwenspersoon, verwijzen wij jullie naar de website, waar de instructie interne vertrouwenspersoon gepubliceerd is.
http://www.cgk.nl/index.php?klachtenprocedure-1&highlight=vertrouwenspersoon

Reacties

Nog geen reacties

Reageer

Je account is inactief of nog niet gecontroleerd. Je mag nog even geen reactie schrijven.